@
^

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

Adagri spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Agencja”, „my”) szanuje prywatność osób, z którymi współpracuje i zapewnia im kontrolę nad sposobem przetwarzania ich danych osobowych, w tym: imienia i nazwiska, danych kontaktowych, adresu IP urządzenia, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego oraz informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookies i innej podobnej technologii.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adagri spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 14D, 53-609 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000354804, NIP: 8942996794.

Można się z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: daneosobowe@adagri.com.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Współpraca z Agencją

Jeśli są Państwo potencjalnymi Klientami lub Klientami Agencji (osobami fizycznymi), Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy, na przykład w celu ustalenia zakresu zlecenia i przygotowania oferty. W razie zawarcia umowy, na podstawie której Agencja będzie świadczyć usługi na Państwa rzecz, dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania tej umowy.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie i w celu:

 • w związku z podejmowanymi przez Agencję działaniami przed zawarciem umowy zmierzającymi do jej zawarcia (ustalenie zakresu zlecenia w celu przedstawienia oferty) – podstawą prawną przetwarzania jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • w celu prawidłowej realizacji zawartej umowy – podstawą prawną przetwarzania jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • w celu wywiązania się przez nas z ciążących na nas obowiązków prawnych, np. związanych z rachunkowością – podstawą prawną przetwarzania jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; takim prawnie uzasadnionym interesem może być np. dochodzenie i obrona przez Agencję ewentualnych roszczeń albo marketing własnych usług.

Jeśli są Państwo reprezentantami lub pracownikami Klientów Agencji, Państwa dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i stanowisko, mogą być przetwarzane w celu zawarcia bądź realizacji umowy zawartej z podmiotem będącym Klientem Agencji.

Państwa dane osobowe mogą być wtedy przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora może być złożenie przez Agencję oferty lub właściwa realizacja umowy, której stronami są Agencja i Klient, jak również dochodzenie i obrona ewentualnych roszczeń.

Korzystanie ze strony internetowej

Możemy przetwarzać dane osób korzystających ze strony https://adagri.com/ (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii):

 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji użytkowników strony oraz sposobu korzystania z niej, w celu poprawienia funkcjonalności strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celach technicznych, administracyjnych i na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnianiu bezpieczeństwa, usuwania ewentualnych awarii i błędów oraz zarządzania stroną (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw i możliwości ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

W przypadku skorzystania przez Państwa z wtyczek, umożliwiających udostępnienie treści ze strony internetowej https://adagri.com/ w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Pinterest), oraz umieszczaniem na naszej stronie treści dostępnych za pośrednictwem serwisu YouTube, możliwe jest zbieranie informacji o użytkownikach strony przez administratorów tych serwisów. Więcej informacji w sekcji dotyczącej plików cookie.

Media społecznościowe

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników odwiedzających nasze profile w mediach społecznościowych (w szczególności Facebook, Twitter, YouTube). Dane te przetwarzamy tylko w związku z prowadzeniem profilu (fanpage) w celu informowania o naszej aktywności, promowania naszej działalności, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości) – podstawa prawna przetwarzania to prawnie uzasadniony interes, polegający na promowaniu naszej marki oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Formularz aplikacyjny (rekrutacja)

Będziemy przetwarzać dane osobowe podane w formularzu aplikacyjnym służącym do rekrutacji na stanowiska w Agencji, w tym: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania), informacje dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego, jak również wizerunek (jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zostanie zamieszczone zdjęcie). Możemy przetwarzać także informacje dotyczące wiedzy oraz umiejętności kandydata (np. informacje o umiejętnościach językowych).

Dane osobowe kandydatów przetwarzamy w następujących celach:

 • przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w ramach którego przesyłają nam Państwo swoje zgłoszenie rekrutacyjne,
 • przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska, jeżeli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę.

Dane osobowe kandydatów przetwarzamy w oparciu o różne podstawy prawne, zależnie od charakteru zatrudnienia na danym stanowisku.

W przypadku współpracy (b2b) dane osobowe przetwarzamy w oparciu o zgodę kandydata (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a jeśli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, również będziemy je przetwarzać w oparciu o Państwa zgodę (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dane osobowe kandydata, m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Jeżeli w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym podadzą Państwo jeszcze dodatkowe informacje o sobie, (np. wizerunek, zainteresowania), takie dane przetwarzamy w oparciu o Państwa zgodę (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a jeśli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, również będziemy je przetwarzać w oparciu o Państwa zgodę (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okresach (zależnie od celu przetwarzania):

 • przez cały czas związania złożoną ofertą lub – w razie zawarcia umowy – czas, przez który umowa będzie wykonywana,
 • przez okres potrzebny do wykonania określonych obowiązków prawnych,
 • do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 • przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy (w związku z procesem rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy zgłoszenie rekrutacyjne),
 • przez okres 1 roku od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego, jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji na inne, podobne stanowiska,
 • do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody,
 • do czasu zgłoszenia sprzeciwu – w przypadku danych osobowych przetwarzanych dla potrzeb marketingu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z uwagi na Państwa szczególną sytuację – w przypadku danych osobowych przetwarzanych dla potrzeb realizacji prawnie uzasadnionych interesów innych niż marketing.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty świadczące usługi na zlecenie i na rzecz Agencji, np. dostawcy zewnętrznych systemów wspierających działalność Agencji, usługodawcy z zakresu IT lub z innych obszarów (tzw. procesorzy), zewnętrzne biuro księgowe – w takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych.

JAK POZYSKALIŚMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub też źródłem Państwa danych osobowych jest Klient Agencji.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do tzw. państw trzecich.

Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług, w związku z czym dane Użytkowników mogą być przekazywane do USA w celu ich przechowywania na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo – Facebook, Google). Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych:

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE?

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach (udział w rekrutacji, nawiązanie współpracy z Agencją) ich niepodanie uniemożliwia skorzystanie z oferty Agencji.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Państwa wpływały.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają Państwo również prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania tej zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody.

W razie uznania, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIES

Cookies to pliki tekstowe zapisywane w pamięci przeglądarki przez serwisy internetowe. Są one powszechnie używane do obsługi różnych funkcji w serwisach internetowych. Pozwalają np. zapamiętać ustawienia i pozyskiwać różne informacje na temat przeglądarki, urządzenia (np. komputera) i użytkownika (np. śledzenie interakcji z serwisem). Cookies zwykle zawierają unikatowy numer (identyfikator), który pozwala je odróżnić.

Cookies nie służą nam do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują konkretną osobę (takich jak imię i nazwisko).

Niektóre cookies są konieczne do funkcjonowania naszej strony internetowej. Inne (np. cookies analityczne) są opcjonalne, a ich użycie wymaga Państwa zgody.

Jak długo działają cookies?

Każdy plik cookies ma swój okres aktywności, po upływie którego wygasa, chyba że wcześniej go Państwo usuną. Okres aktywności zależy od funkcji danego pliku cookie. Niektóre cookies są aktywne tylko przez czas Państwa wizyty w serwisie, a inne dłużej (np. kilka godzin, dni, miesięcy). Informacje z plików cookie przechowujemy przez 24 miesiące.

Administrator przetwarza dane Użytkowników gromadzone dzięki plikom cookie i podobnym technologiom. Dane te przetwarzamy aby ulepszać ofertę naszych kanałów cyfrowych – na podstawie analiz i statystyk dotyczących korzystania przez Państwa z tych kanałów.

Informacje zebrane przez niektóre cookies, m.in. o korzystaniu przez Państwa z naszego serwisu i o tym, co Państwa w nim zainteresowało, trafiają do naszych partnerów, którzy dostarczają analizy i statystyki (w szczególności Yandex, Google Analytics).

Korzystanie z technologii takich jak cookies i przetwarzanie danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach szczegółowo opisanych poniżej, jest uzależnione od wyrażenia przez użytkowników strony stosownej zgody.

Zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili mogą ją Państwo wycofać ze skutkiem na przyszłość, zmieniając ustawienia zgód. Mogą też Państwo skorzystać z ustawień przeglądarki (np. blokować lub usuwać cookies) zgodnie z opcjami udostępnionymi przez producenta przeglądarki.

Poniżej znajdą Państwo informację o różnych celach, dla których używamy cookies.

Cookies niezbędne

Te cookies są konieczne do prawidłowego działania naszego serwisu. Obsługują one podstawowe funkcje i służą do zapewnienia bezpieczeństwa. Użycie tych cookies nie wymaga Państwa zgody i są one domyślnie zapisywane na Państwa urządzeniu. Są one aktywne przez czas wizyty w serwisie lub nieco dłużej. Te pliki można zablokować za pomocą ustawień przeglądarki, ale w takim przypadku serwis może nie działać prawidłowo.

Cookies analityczne

Chcemy analizować, w jaki sposób korzystają Państwo z naszego serwisu. Dzięki temu możemy tworzyć raporty i statystyki, które pomagają nam ulepszać nasz serwis. W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics, a niektóre informacje zebrane przez cookies trafiają do firmy Google. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

Pliki cookie zbierają informacje w sposób, który nie pozwala na bezpośrednią identyfikację osób. Okres aktywności tych cookies wynosi do 365 dni. Google Analytics to narzędzie dostarczane przez firmę Google LLC z USA. Google przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody.

Zalecamy zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008.

W celach analitycznych stosujemy także narzędzie Yandex, w związku z korzystaniem z którego za przetwarzanie danych odpowiada Yandex Oy, Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finlandia. Również Yandex przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody.

Yandex to narzędzie pozwalające nam lepiej zrozumieć potrzeby i zainteresowania użytkowników strony https://adagri.com/, np. ile czasu spędzają na poszczególnych podstronach serwisu, które linki klikają, co użytkownikom się podoba, a co nie itp. Poznanie tych informacji pozwala nam na budowanie i rozwój serwisu zgodnie z oczekiwaniami jego użytkowników. Yandex wykorzystuje pliki cookie i inne podobne technologie do zbierania informacji o zachowaniu użytkowników i ich urządzeniach (adres IP – przetwarzany podczas sesji i przechowywany w formie niepozwalającej na identyfikację, rozmiar ekranu, typ urządzenia, informacje o przeglądarce, lokalizacja – tylko państwo, i język wyświetlania strony).

Cookies analityczne nie zbierają informacji, które pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika. Zbierane informacje dotyczą m in. urządzenia użytkownika, przeglądarki i tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego serwisu (np. z jakiej strony odwiedza serwis, które strony przegląda i jak długo, czy już wcześniej był w naszym serwisie).

Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

Serwisy zewnętrzne

Aby uatrakcyjnić Serwis Administrator wykorzystuje wtyczki z serwisu YouTube. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzają Państwo stronę, która zawiera wtyczkę YouTube, nawiązane zostanie połączone z serwerami YouTube. Serwer YouTube zostanie poinformowany o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube zezwala na bezpośrednie kojarzenie jego wyszukiwania z profilem osobistym użytkownika. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na YouTube. Dalsze informacje dotyczące obsługi danych użytkowników można znaleźć w oświadczeniu na temat ochrony danych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#intro

W związku ze stosowaniem przez nas z narzędzi oferowanych przez Facebook, takich jak wtyczka społecznościowa „Udostępnij”, może dojść do przepływu danych użytkowników albo zbierania danych o użytkowniku przez Facebook.

Korzystanie z funkcji „Udostępnij” (Facebook) wiąże się z odesłaniem Użytkownika do strony serwisu społecznościowego Facebook. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka, w szczególności z informacją o współadministrowaniu danych osobowych przez Administratora i Facebook w związku z wykorzystywaniem wtyczki społecznościowej „Udostępnij”: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal Facebook. Od momentu kliknięcia przez użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy np. Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w urządzeniu użytkownika po wejściu na Stronę, a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka.